Wie is Henna Mathura- Dewkinandan?

Zij heeft een onderwijs achtergrond, als leerkracht basis onderwijs, docent Voortgezet onderwijs, Volwassen educatie , Projectleider Volwassen educatie, Docent MBO, Criterium Gericht Interviewer, Studie Loopbaan Begeleider en interne coach aan het ROC Mondriaan in Den Haag.

Al ruim 30 jaar houdt zij zich hier binnen verschillende besturen mee bezig. Zo was zij secretaris van de Hindoe Ouderen Bond en sedert 1994 voorzitter van Stichting Vrouwenorganisatie Sarita tot heden. Bij Melania ondervoorzitter in ontwikkelingslanden, bestuurslid van het Surinaams Inspraakorgaan en actief binnen het Haags Emancipatie Netwerk. Verder bestuurslid bij Centrum Groepswonen, Bestuurscoach bij de sociaal maatschappelijke organisaties verbonden aan Pep Den Haag.

Ze is trendzetter van mannenemancipatie ,genderbeleid, seksuele diversiteit ( LHBT), huiselijk geweld, 2-talige radio programma’s

Historie Stichting Sarita

Na de onafhankelijkheid van Suriname kwamen van 1970-1980 en na 1982 veel Surinamers naar Nederland. Vaak kwamen zij hals over de kop en onvoorbereid. Er was angst in Suriname voor de oplopende spanningen tussen Hindoestanen en Creolen en de onzekere toekomst die hen te wachten stond. Aanvankelijk werden zij via het spreidingsbeleid vanuit opvangcentra verspreid door heel Nederland. Naderhand verhuisden velen van hen naar de grote steden waar familieleden en vrienden woonden. De creolen kwamen terecht in de Bijlmermeer en daarna kwamen vestigden zij zich in Almere.

Hindoestanen trokken ook naar de grote steden, vooral naar Den Haag, waar zich een grote Hindoestaanse gemeenschap had gevormd. Den Haag wordt ook wel de Bollywood city genoemd van west Europa.

Een groot deel van de Hindoestanen kwam van de randstad, of het platteland van Suriname en was nauwelijks gealfabetiseerd .Zij deden aan landbouw en de scholen waren niet in de directe omgeving, waardoor zij niet naar school konden. Zij moesten sociaal maatschappelijk begeleid worden en ook de Nederlandse taal leren spreken en lezen. Ze moesten wegwijs gemaakt worden in de regelgeving en de normen en waarden van het nieuwe thuisland.

In die periode werkte ik in de Schilderswijk als lerares, vertrouwenspersoon en schoolcontactpersoon voor Surinaamse en Antilliaanse kinderen. De ouders m.n. de moeders kwamen op het spreekuur met hun eigen problemen. Door hun problematiek z.a. financiële problemen, opvoeding van de kinderen en cultuurshok speelden bij hen parten. De kinderen kregen daardoor niet de nodige aandacht , waardoor zij niet mee konden doen in de klas. Voor problematische kinderen was er intensieve begeleiding en daarnaast nam ik de ouder in begeleiding . IK ontwikkelde programma’s voor de kinderen en de ouders, zodat zij op eigen niveau aan de slag konden. Ook werden ze geïnformeerd over het onderwijssysteem , ouderraad en medezeggenschapsraad. De ouders motiveerde ik om ook zitting te nemen in die raden. Op die manier leer je het schoolsysteem beter te begrijpen. Daarnaast organiseerde ik voor de ouders trainingen over opvoeding van basisschool kinderen ,assertiviteit, taallessen en huiswerk begeleiding .

De schooluren die ik had was niet genoeg om de nodige aandacht en begeleiding te geven. Ik besprak dit met een paar vriendinnen en samen besloten wij een werkgroep voor vrouwen te beginnen. Binnen een paar weken hadden we 15 vrouwen in begeleiding.
We organiseerden sociaal-maatschappelijke en educatieve thema’s n.a.v. de gesprekken z.a. opvoeden in twee culturen, communicatie in het gezin seksuele intimidatie, partnerkeuze, huiselijk geweld{ lichamelijk en psychisch}
We maakten ook educatieve uitstapjes naar de gemeentelijke instellingen, musea, bioscoop en korte reizen met de trein en tram en bus, zodat ze het systeem leerden hoe het openbaar vervoer werkte.

We werden benaderd door een agoog, die met ons samen wilde werken. We zijn de samenwerking aan gegaan en het liep heel goed. Samen ontwikkelden we trainingen, dialogen en thema’s. Na een half jaar liep zijn contract af, maar voor hij weg ging wilde hij een naam voor de werkgroep. We moesten allemaal als huiswerk een toepasselijke naam bedenken. Onder weg naar de volgende bijeenkomst kwam ik op een naam. Ik herinnerde een dialoog tijdens mijn Hindilessen tussen Sar en Sarita. Sar klaagde bij Sarita waarom ben je altijd voorzien van water en je staat nooit stil. Je doet goed werk, want je voorziet een ieder en alles met water. Ik kan dat niet, want als ik droog loopt dan kan ik niets meer betekenen. Zo Kwam ik met de naam Sarita op de bijeenkomst . Ik opperde die naam en vertelde over het dialoog tussen Sar en Sarita. Een ieder vond het de juiste naam voor de werkgroep.

De agoog was gerustgesteld en drukte ons op het hard om Sarita niet op te geven en vooral niet met een instelling in zee te gaan. Je bent dan niet vrij om je eigen koers te bepalen, want we waren op een goede weg. Zo was de dag aangebroken dat hij van ons afscheid moest nemen.
We zijn verder gegaan met Sarita en om de zaak beter te kunnen organiseren zijn we bestuur trainingen gaan volgen bij Hof, nu heet het Pep. Verschillende trainingen hebben we gevolgd om goed te kunnen functioneren in de groep z.a. assertiviteitstrainingen, vormingsweekenden met Stichting voor Surinamers over Organisatie vormen, over besturen en taken van een bestuur en de taken van de voorzitter, secretaris, penningmeester ,bestuursleden en vrijwilligers. We hebben trainingen gevolgd over het verschil tussen stichting en vereniging en welke organisatie je gebruikt is je eigen keus. We kozen voor een stichting en zo is stichting Sarita vrouwenorganisatie ontstaan in 1990.
In 1994 hebben we Stichting Vrouwenorganisatie Sarita officieel geregistreerd bij de K.v.K. kort gezegd Stichting Sarita. De bestuursleden waren Henna Mathura-Dewkinandan als voorzitter, Dharmawatie Ghisai als secretaris en Sarodjenie Ramkisorsing als penningmeester en Santa Garib als bestuurslid.

Doelstelling:
De vrouwenorganisatie “Sarita” heeft als doel het mobiliseren, participeren, vergroten van zelfontplooiing en de positieverbetering van vrouwen in de multiculturele samenleving in het algemeen en in het bijzonder de Haagse samenleving.

Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:
Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
het organiseren van themadagen, expertmeetings, congressen, seminars, workshops, dialogen van sociaal en maatschappelijke aard
bijeenkomsten van educatieve, sociale- en culturele aard;
het opzetten van kadertrainingen voor vrouwen;
het organiseren van recreatieve en voorlichtende activiteiten;
het enerzijds ondersteunen om vrouwen uit hun isolement te halen en anderzijds vrouwen te stimuleren tot maatschappelijke en persoonlijke ontplooiing; vrouwen economisch zelfstandig maken
het samenwerken met zelforganisaties, welzijnsorganisaties e.o. Instellingen

Betekenis
Sarita betekent een snel stromende rivier, zoals een rivier alles en een ieder van water voorziet, zo heeft de stichting als missie om aan een ieder hulp te bieden waar het nodig is en ondersteuning te bieden, of door te verwijzen naar instanties. Deze genoemde kenmerken zijn zichtbaar in onze werkwijze.

Wat doet Sarita
Stichting Sarita zet vrouwen , jonge vrouwen en jonge moeders in hun kracht door het weg werken van belemmeringen en trauma’s. Ze worden weerbaar gemaakt en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze leren hun talenten te ontdekken. Weerbaarheidstraining om te werken aan hun zelfvertrouwen .

We zorgen voor veiligheid met betrekking tot de verschillende vormen van geweld. Economische zelfstandigheid voor de vrouw ,schept ruimte voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Indien nodig worden ze begeleid naar educatie, naar een baan, of vrijwilligerswerk, zodat ze niet in een isolement raken.

Sarita organiseert activiteiten om het bewustwordingsproces te ontwikkelen
Om te komen tot een positief zelfbeeld
We werken aan gezondheidsprogramma’s, sport en bewegen, yoga en mindfulness.
We maken educatieve uitstapjes o.a. Corpus, musea
Sociaal – maatschappelijke en gezondheid programma’s bij Radio Sangam

Wat hebben we bereikt
We hebben diversiteit en participatie bereikt en empowerment bij senioren
We zijn de trendzetters van bespreekbaar maken van huiselijk geweld, mannenemancipatie, seksuele diversiteit, LHBT-I ,werken met diverse culturele groepen ,eenzaamheid, inclusie en duurzaamheid
Door deze aanpak zijn we genomineerd voor de Humanistische prijs.
Met vrouwendag weerden we de mannen niet. Ze mochten ook de workshops bezoeken , z.a. Djembe’, salsa dansen, portretten maken en meedoen aan de dialogen. Zonder mannen lukt de emancipatie niet. We moeten het Samen doen en zo wordt de man bewust van zijn eigen emancipatie proces.

Wat is onze toekomstvisie
Elke vrouw ontwikkelt zich op haar eigen manier en investeert in eigen tempo op de vaardigheden waar ze interesse in heeft. M.a.w. we blijven investeren in de kracht van de vrouw, want er is nog veel om in te halen. Denk aan huiselijk geweld, veiligheid, lage lonen en de overbelasting.
Meer aandacht besteden aan duurzaamheid door klimaatverandering, energie transitie, van het gas af en gebruik maken van andere energie bronnen .

Meer aandacht aan diversiteit en inclusie

Onze samenwerkende partners zijn : Pep Den Haag, Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Indigo, Stichting Vooral, ons nieuwste project MUMS AT WORK voor migranten moeders ,buurt apotheek
We werken ook met stagiaires van de Haagse en Amsterdamse Hogeschool en MBO studenten
Binnenkort hebben we een stagiaire uit Antwerpen

 

Activiteiten
Stichting Sarita organiseert de volgende activiteiten
bespreekbaar maken van taboe onderwerpen o.a. lichamelijk, psychisch, seksueel en eer gerelateerd geweld
Mannen emancipatie/ Genderbeleid
Talenten ontwikkelen en verzilveren
LHBT I, deze is geïntegreerd in alle thema’s
Empoweren van jonge moeders en vrouwen door wegwerken van belemmeringen en vooroordelen die de ontwikkeling van de vrouw in de weg staan
Veiligheid, weerbaarheid en assertiviteit
Verwendagen organiseren
Begeleiden naar educatie , of vrijwilligerswerk
Bloemschikken, yoga, Tai Chi, Tae-bo, saree draperen
Spreken in het openbaar
We organiseren wekelijks Senioren opvang tegen eenzaamheid en voorziet hen van informatie over oud worden en bespreek thema’s over chronische ziekten en gezond wonen, en gezond ouder worden

Resultaten van de activiteiten
Door het organiseren van de verschillende thema’s zijn zowel de vrouwen als de mannen bewuster geworden van de mogelijkheden die zij bezitten als persoon en dat zij een doel in het leven hebben. Vrouwen hebben nu meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en mannen zijn zich ook bewust meer gaan verdiepen in de opvoeding van de kinderen en het meedenken in zorgtaken en in de huishouding. Er is een betere communicatie onderling, en de taken in huis worden gezamenlijk uitgevoerd, zodat er ruimte ontstaat om ook iets aan je hobby te doen, of je verder te ontwikkelen. Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig en er wordt goed gebruik gemaakt van de papa en mama dag. De vaders lopen ook achter de kinderwagen en bezoeken ook de ouderavonden op school.

Huidige activiteiten
Eenzaamheidsbestrijding bij jongeren en ouderen
Aandacht besteden aan de maand van de Vitaliteit ( oktober), de chronische ziekten worden besproken in de vorm van het houden van voorlichting, workshop en in dialoog gaan met elkaar en het houden van een HEALTH EXPO.

Borstkanker , mantelzorg en respijtzorg, diabetisch, Hart & Vaatziekten bij vrouwen onder de aandacht brengen en bespreken in de vorm van workshops/ trainingen / dialogen en thema’s
Excursie naar Corpus is een succes, die we jaarlijks willen doen
Wekelijkse Loop/ wandelgroep in het Zuiderpark, of elders
Bloemschikken; yoga en mediteren e.o.

Wekelijkse ontmoetingsmiddag /praatgroep over thema’s wat actueel is
Dialogen organiseren over orgaandonatie; mantelzorg en respijtzorg; Kleurrijk Den Haag; inclusieve samenleving
Vrijwilligerswerk
Financiële uitbuiting
Ouderen mishandeling
Gezond ouder worden
Duurzaam wonen
Vrijwilligers werven
Digitaliseren

Wij organiseren voor de senioren een Tablet cursus, zodat zij uit hun isolement worden gehaald. Ze leren e-mailen, foto’s maken, werken met face book en op hun smartphone Watts- Appen. Ze leren ook video gesprekken voeren. Verder maken zij goed gebruik van internet door het opzoeken van allerlei onderwerpen zoals ziektebeelden, medicijngebruik, reizen, shoppen etc. Kortom de wereld gaat voor hen open en daardoor hebben zij ook virtuele vrienden. Ze hebben regelmatig contact met de kinderen en kleinkinderen via Watts- App en Facebook.

Stichting Sarita heeft voor haar maatschappelijke verdiensten, in de persoon van voorzitter Henna Mathura- Dewkinandan, de volgende onderscheidingen , erkenningen ,of prijzen mogen ontvangen:
1994 De Bijzondere Haagse speld voor bijzondere en gewaagde diensten
2003 de Hilda v. Suylenberg prijs; positieverbetering van oudere vrouwen
2008 Koninklijke onderscheidingen Ridder in de Orde van Oranje Nassau
2010 Humanistische prijs als bruggenbouwer naar verschillende culturen
2011 de Shakti Award als rolmodel voor de vrouw
2014 De Kleurrijke Top 100 Invloedrijke en kleurrijke bestuurders
2017 eervolle vermelding Kartiniprijs
2017 Haags Keurmerk van het vrijwilligersbeleid
2017 De voorzitter ontvangt een AWARD voor Iconic Women Creating a Better World for ALL in New Delhi door WEF, World Economic Forum
2018 Henna Mathura ontvangt een award Women of Decade in Community Leadership in Den Haag in de Kloosterkerk door Wef, Internationale vrouwen Forum
Haags Award voor bijzondere projecten
2020 2e Haags Keurmerk (het vrijwilligersbeleid is tip top)

Onze samenwerkende partners zijn: Pep Den Haag, Indigo, Gemeente Den Haag, Fonds 1818,Stichting Voor Welzijn, Stichting Vooral, MUMS AT WORK,voor migranten moeders, Stichting XTRA, huisartsen, wijkapotheek, Maatschappelijk Steunpunt e.o.

Huidig bestuur
Ons huidig bestuur bestaat uit bestuursleden en vrijwilligers.

De bestuursleden zijn : Henna Mathura- Dewkinandan, Voorzitter
Santa Garib, Secretaris
Seema Mathura, , interim Penningmeester
Esseline Bindraban actief lid

Vrijwilligers: Lata, Chandra, Bea S., Sita, Anita, Sheila, Lucie

Delen op Sociale Media

Overzicht van de activiteiten November-December 2021

Hoi dames, hierbij ontvang je een overzicht van de activiteiten over de komende weken:

9 nov. Mantelzorg.

16 nov. Taboes, huwelijks dwang en achterlating .

23 nov. Dialoog tafel.

30 nov. Gezonde leefstijl.

7 dec. Energie Transitie overgaan van gas naar andere energie bronnen.

14 dec. Gita Jayantie, Geweld in India.

21 dec. Kerstviering.

daarna vakantie tot en met 10 januari 2022. We beginnen weer 11 januari 2022.

Delen op Sociale Media

Vrouwenorganisatie Sarita heeft nog altijd een stromende missie

Vrouwenorganisatie Sarita vierde onlangs haar 25-jarig jubileum. De organi­sa­tie zet zich in voor positie­verbe­tering van vrou­wen in de multi­cul­turele samenleving in het algemeen en in het bij­zonder in de Haagse samenleving waar er thans ook meer dan 170 natio­na­liteiten aanwezig zijn. De activiteiten van de organisatie richten zich onder meer op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van vrouwen en hen te stimuleren actief deel te nemen aan het maat­schappelijke en economische leven. Zo worden er, bijvoorbeeld educatieve, sociale en culturele bijeen­komsten georga­niseerd, alsook kadertrainingen en bewust­wordings­activiteiten gegeven. Het Hindi woord Sarita betekent een snelstromende rivier. Zoals een rivier mensen, dieren en planten van water voorziet, zo heeft de stichting als missie om aan eenieder die dat nodig heeft hulp te bieden.

Vrijwilligsters van Sarita

Geen vrouwenemancipatie zonder mannen
Begonnen in de jaren ’90 van de vorige eeuw als een organisatie voor sociaal-maatschappelijke begeleiding van Hindostaanse vrouwen, heeft Sarita zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige partner­organisatie in Den Haag die zich op de kaart heeft gezet door onder meer trendzetter te zijn in het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen als huiselijk geweld (inclusief tegen mannen), mannen­emanci­patie, seksuele diversiteit (LHBTI) en empowerment van senioren. Vanaf het begin realiseerde Sarita zich dat er geen sprake kan zijn van vrouwenemancipatie zonder ook de mannen te betrekken. Deze zijn dan ook altijd bewust uitgenodigd mee te doen. Ook zijn er in toenemende mate contacten met andere culturele groepen om van elkaar te leren. In 2017 ontving Sarita een eervolle vermelding van de jury van de Kartiniprijs vanwege de bijzondere bijdrage aan de bevordering van een gelijkwaardige positie en een gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen in Den Haag. Voor de inclusieve aanpak werd de voorzitter van Sarita als bruggenbouwer naar diverse culturen in 2010 genomineerd voor de Humanistische Prijs Haag­landen. Ook ontving de organisatie tweemaal het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties. Dit is een erkenning dat het vrijwilligersbeleid op orde is en dat vrijwilligers hun taken met enthousiasme uitvoeren en dat hun inzet zodoende optimaal wordt benut.

Viering 25-jarig jubileum in De Regentes, Den Haag

Hoe het begon
De motor achter Sarita is voorzitter Henna Mathura-Dewkinandan die in de afgelopen periode voor haar inzet diverse prijzen heeft mogen ontvangen, zoals de Bijzondere Haagse Speld, de Hilda van Suylenburg prijs, Shakti Award, en ook koninklijk werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij zag de grote achterstanden van Hindostanen die in de jaren ‘70 van de vorige eeuw tijdens de grote verhuizing uit Suriname naar Nederland in Den Haag terechtkwamen. Vooral degenen die vanaf het Surinaamse platteland kwamen, waren nauwelijks gealfabetiseerd en moesten sociaal-maatschappelijk begeleid worden. Ze moesten de Nederlandse taal leren spreken en lezen en wegwijs worden gemaakt in de regelgeving en de normen en waarden van het nieuwe thuisland. Mathura werkte in die periode in de Haagse Schilderswijk als lerares, vertrouwenspersoon en schoolcontactpersoon voor Surinaamse en Antilliaanse kinderen. De ouders, met name de moeders kwamen op het spreekuur met hun eigen problemen: financiële problemen, problemen met de opvoeding van de kinderen, de cultuurschok waarmee zij te maken hadden. De kinderen kregen daardoor niet de nodige aandacht, waardoor zij niet goed konden meedoen in de klas.

Dagvoorzitter Kaushilya Budhu Lall en spreekster Nathaly Mercera tijdens de viering.

Mathura ontwikkelde programma’s voor de kinderen en de ouders, zodat zij op eigen niveau aan de slag konden. Ook werden ze geïnformeerd over het onderwijs­systeem, ouderraad en medezeggen­schaps­raad en gemotiveerd tot actieve deelname. Daarnaast organi­seerde zij voor de ouders trainingen over opvoeding van basisschoolkinderen, assertiviteit, taallessen en huis­werk­begeleiding. Zij en een aantal vriendinnen besloten samen een werkgroep voor vrouwen te beginnen en binnen een paar weken waren er vijftien vrouwen in begeleiding. Naar aanleiding van de gesprekken met de vrouwen organiseerde de werkgroep bijeenkomsten over sociaal-maatschappelijke en educatieve thema’s, zoals opvoeden in twee culturen, communicatie in het gezin, seksuele intimidatie, partnerkeuze, huiselijk geweld (lichamelijk en psychisch). Er werden ook educatieve uitstapjes gemaakt naar de gemeentelijke instellingen, musea en bioscoop. En door korte reizen met de trein, tram en bus werd geleerd hoe het openbaar vervoer werkte. Samen met een agoog werden verdere programma’s en trainingen ontwikkeld.

Archieffoto: Sarita ontvangt haar Haags Keurmerk. Ze hebben hun zaken goed op orde.

Na een half jaar liep het contract van de agoog af, maar voor hij vertrok wilde hij een naam voor de werkgroep en vroeg iedereen om een toepasselijke naam te bedenken. Mathura herinnerde zich een dialoog tijdens haar Hindi lessen tussen Sar en Sarita, waarbij Sar opmerkte dat Sarita – als snelstromende rivier – altijd is voorzien van water en nooit stil staat. ‘Je doet goed werk, want je voorziet eenieder en alles van water. Ik kan dat niet, want als ik droogloop, kan ik niets meer betekenen.’ Toen Mathura de naam Sarita opperde met de uitleg erbij vond iedereen van de werkgroep dat de juiste naam. Om Sarita beter te kunnen organiseren, volgden de leden van de werkgroep bestuurstrainingen en trainingen over het verschil tussen stichting en vereniging, taken van bestuur en vrijwilligers etcetera. Zo is Vrouwenorganisatie Sarita ontstaan in 1990 en in 1994 officieel als stichting geregistreerd met als bestuursleden Henna Mathura-Dewkinandan (voorzitter), Dharmawatie Ghisai (secretaris), Sarodjenie Ramkisorsing (penning­meester) en Santa Garib (lid). De viering van het 25-jarig jubileum kon wegens omstandigheden niet in 2019 plaatsvinden en vond uiteindelijk op 31 oktober 2021 plaats. Mathura en Garib zijn nog steeds als voorzitter en secretaris pijlers van de organisatie.

Henna met haar man en steunpilaar de heer Narain Mathura

Nieuwe uitdagingen
In de afgelopen periode is er veel bereikt. Inmiddels heeft de Hindostaanse gemeenschap ook een behoorlijke ontwikkeling doorge­maakt. Dat wil niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost en dat vrouwen geen begeleiding meer nodig hebben. Denk aan huiselijk geweld, veiligheid, lage lonen en overbelasting. Elke vrouw ontwikkelt zich op haar eigen manier en investeert op eigen tempo in de vaardigheden waar ze interesse in heeft. Sarita zal daarom blijven investeren in de kracht van de vrouw. Vrouwen- en mannen­emancipatie hebben blijvende aandacht nodig. Met de opkomst van digitale en sociale media heeft Sarita zich ingezet om senioren te leren omgaan met internet, e-mail, tablet en smartphone, facebook, WhatsApp, video- gesprekken en dergelijke. Hierdoor gaat een wereld voor hen open met virtuele vrienden, terwijl ze ook regelmatig contact kunnen hebben met de kinderen en kleinkinderen. In deze tijd van corona is het extra belangrijk dat ouderen niet geïsoleerd raken. Sarita zal de komende periode meer aandacht besteden aan nieuwe thema’s zoals klimaatverandering en duur­zaam­heid, in het bijzonder energietransitie, van het gas af en gebruikmaken van andere energiebronnen. Daarnaast blijven diversiteit en inclusie belangrijke aandachts­gebieden.

Stichting Sarita
Regentesselaan 148 • Den Haag
info@stichtingsarita.nl • www.stichtingsarita.nl

 

Delen op Sociale Media

Zondag 31 oktober vieren wij onze jubileum.

Download persbericht

1994- 2021

i.v.m. COVID-19: 2 jaar later!

Sarita 25 jaar!

Zondag 31 oktober vieren wij onze jubileum.

Houd deze dag vrij tot 18:00uur!

Plaats: Theater De Nieuwe Regentes

Adres : Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag

Tijd : 14:00 -18:00uur

Tot 18:00 gratis parkeren!

Belangrijke mededeling over COVID-19: We raden je aan het veiligheidsbeleid, de lokale wetgeving en beperkingen te houden.

RIVM regels van toepassing!

Het team van Stichting Sarita Info : info@stichtingsarita.nl

www.stichtingsarita.nl

 

Persbericht-

 

 

 

Delen op Sociale Media

Training financiële zelfredzaamheid vrouwen van stichting Sarita

Trainer: Anjenee Jagai

Het doel van de training is vrouwen (achterban van stichting Sarita) bewust en weerbaar te maken op het gebied van financiën. Aan de training nemen minimaal 8 deelneemsters deel.

Plaats: Wijkcentrum de Regenvalk
Data:
Dinsdag 20 juli 2021 van 13 uur tot 14:30 uur
Dinsdag 27 juli ’21 van 13 uur tot 14:30 uur
Dinsdag 3 augustus 2021 van 13 uur tot 14:30 uur
Dinsdag 8 augustus 2021 van 13 uur tot 14:30 uur

Programma
Bijeenkomsten
De extra financiële kwetsbaarheid van vrouwen
Ophalen signalen
Omgaan met je inkomen
Hoe maak je een begroting

Lokale regelingen (zie ooievaarsregelingen)
Wat kan je aanvragen?
Toeslagen
Ooievaarsregeling
Gemeentelijke loketten

Rondkomen in de toekomst
Waar moet je aan denken

Geld en gedrag
Schulden voorkomen/schulden oplossen

Randvoorwaarden
Stichting Sarita zorgt voor de werving, de zaal, koffie en thee
PEP zorgt voor de trainer/inhoud

 

Delen op Sociale Media

PEP Hulp bij subsidieaanvraag indienen

Wij vinden het belangrijk dat organisaties goed geïnformeerd zijn over de nieuwe subsidieregelingen van de gemeente Den Haag. Daarom kun je bij onze adviseurs terecht voor hulp bij een subsidieaanvraag indienen. Het gaat om verschillende subsidies, zoals ‘Samen sociaal en vitaal’, ‘Stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg Den Haag’, ‘Jeugdbeleid’, ‘Emancipatie’ en ‘Impuls vrijwilligersinitiatieven coronacrisis 2021’. Het volledige overzicht van de nieuwe subsidies staat hier. Kijk ook naar de veel gestelde vragen onderaan deze pagina.

Let op! Begin zo snel mogelijk met de voorbereiding van jouw subsidieaanvraag indienen. Voor sommige subsidies geldt op = op.

Maak direct een afspraak
Wij kunnen je helpen met alle fases van jouw subsidieaanvraag indienen, van idee tot eindevaluatie:
Voor welke subsidie komt mijn project in aanmerking?
Hoe zet ik mijn idee op papier?
Hoe schrijf ik een projectplan?
Hulp bij een begroting opstellen of het begrotingsformat invullen.
Hoe werf ik voldoende vrijwilligers?
Hoe moet ik mijn aanvraag verantwoorden?
Contact
Onze adviseurs helpen je graag op weg. Ook nadat je jouw subsidieaanvraag hebt ingediend kunnen we jouw initiatief of organisatie helpen. Neem contact op om een afspraak te maken. Bel 070 302 4444 of mail helpdesk@pepdenhaag.nl

 

Delen op Sociale Media

Coronamaatregelen versterken arbeidsmarktongelijkheden

De maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beteugelen, die al sinds medio maart 2020 in Nederland en Vlaanderen van kracht zijn, hebben een versterkend effect op de ongelijkheden op de arbeidsmarkt.
Door Roel Schouteten
14 mei 2021
Dat blijkt uit een themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken waarin de resultaten van een aantal eerste wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van de coronamaatregelen zijn gebundeld. De dataverzamelingen en analyses voor deze studies hebben voornamelijk plaatsgevonden in het tweede en derde kwartaal van 2020, tussen de eerste en tweede coronagolf.

Zowel uit de empirische bijdragen (De Vries; Zoomer et al.; Van Kesteren et al.) als uit de beschouwende bijdragen (Van Laer et al.; Wielers) komt naar voren dat de maatregelen om het virus te beteugelen de ongelijkheden op de arbeidsmarkt versterken. Enerzijds hebben de maatregelen verschillende effecten voor verschillende groepen werknemers (mannen/vrouwen, voltijds/deeltijds werkenden, ouders) en verschillende soorten arbeid en banen (dienstverlening, industrie, creatieve sector). Anderzijds versterken en verdiepen de verschillen die nu aan het licht komen juist de reeds aanwezige ongelijkheden. Deze ongelijkheden lijken diep verankerd in onze huidige maatschappij en manier van organiseren.

Grotere uitstroom in tweede en derde kwartaal van 2020
Op basis van een koppeling van verschillende representatieve data- en administratiebestanden geeft Robert de Vries inzicht in de uitzonderlijke arbeidsmarktmobiliteit in het tweede en derde kwartaal van 2020. Terwijl in voorgaande crisissituaties de afname van werkgelegenheid meer geleidelijk ging, nam tijdens de eerste maanden van de intelligente lockdown in 2020 het aantal mensen met werk in korte tijd af.

In het tweede en derde kwartaal van 2020 was de uitstroom uit werk groter en de instroom naar werk kleiner dan in het eerste kwartaal. Ook werden andere beroepsgroepen getroffen dan eerder het geval was, bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis in 2008.

Sterkste afname in dienstverlenende beroepen en reisbranche
Tijdens de coronacrisis was de sterkste afname van werkenden te zien in dienstverlenende beroepen, zoals in de horeca (kelners, koks, barpersoneel) en de reisbranche (reisbegeleiders), en in de transportsector en de logistiek (bus- en trambestuurders, taxichauffeurs). Daarnaast waren werknemers in deze beroepsgroepen relatief vaak werkzaam in een bedrijf dat gebruik maakte van steunmaatregelen (NOW).

Van de kappers, reisbegeleiders en schoonheidsspecialisten had meer dan 90 procent een werkgever die NOW had aangevraagd. Steunmaatregelen voor zelfstandigen (TOZO) werden veel gebruikt door zelfstandigen met een dienstverlenend beroep (38%), zoals koks, kappers en barpersoneel, en door creatieve en taalkundige beroepen (34%), zoals kunstenaars, fotografen en interieurontwerpers; beroepen die door de coronamaatregelen het hardst zijn getroffen.

Juist minder mannen met burn-outklachten
De coronamaatregelen dwongen veel werknemers en zelfstandigen om (meer) thuis te werken. De bijdrage van Thijmen Zoomer en collega’s laat zien dat de arbeidsomstandigheden van thuiswerkers in het algemeen niet noemenswaardig zijn veranderd. Maar voor specifieke groepen komen er wel opvallende resultaten naar voren. Zo ervaren meer vrouwen en thuiswerkers met een flexibel contract burn-outklachten terwijl het percentage mannen met burn-outklachten juist is afgenomen in coronatijd.

En ouders van jonge kinderen ervaren vaker een verslechtering van de werk-privé-balans. Het onderzoek van Justus van Kesteren en collega’s richt zich juist op deze laatste groep. Hun onderzoek laat zien dat thuiswerkende ouders met jonge kinderen minder tijd zijn gaan besteden aan betaald werk en meer tijd aan zorg voor kinderen. Door de schoolsluitingen moeten (werkende) ouders meer tijd en energie besteden aan de zorg voor (jonge) kinderen die de hele dag thuis zijn en vaak hulp en ondersteuning nodig hebben om afstandsonderwijs te volgen. Dit effect is voor moeders sterker dan voor vaders.

Dit resultaat bevestigt de traditionele rolpatronen tussen ouders waarbij moeders een groter deel van de zorg voor de kinderen op zich nemen en vaker in deeltijd werken, waarmee de maatregelen om de pandemie te beteugelen dus een versterkend effect hebben op de arbeidsmarktongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Versterkte ongelijkheden
In het verlengde hiervan betogen Koen Van Laer en collega’s dat de coronacrisis allerlei arbeidsmarktongelijkheden blootlegt, die vóór de pandemie voor velen relatief onzichtbaar waren of als vanzelfsprekend werden beschouwd. De coronamaatregelen versterken juist dergelijke ongelijkheden, zoals:

De ongelijke waardering van beroepen. Dit betreft de mismatch tussen de economische waardering van beroepen en de mate waarin ze maatschappelijke waarde creëren (Graeber, 2018), denk aan de medewerkers in de zorg: wel applaus, geen structurele loonsverhoging.
Ongelijke onzekerheid. Personen in flexibele banen (vaak jongeren, laagopgeleiden, personen met een migratieachtergrond en/of een handicap) lopen in tijden van crisis meer kans op werkloosheid dan personen in beschermde en stabiele banen.
De ongelijke fysieke en mentale risico’s verbonden aan werk. Vergelijk bijvoorbeeld de risico’s die thuiswerkers lopen (vaak professionals en administratief personeel met teleworkable jobs die in de best beschermde posities werken) met de (besmettings)risico’s die personen in de zorg dagelijks lopen bij de behandeling van coronapatiënten.
De ongelijke verdeling van zorgtaken. Onbetaalde zorgtaken worden disproportioneel door vrouwen opgenomen.
Ongelijkheden vanwege gender, etniciteit en handicap
Volgens Van Laer et al. (2021) zijn deze ongelijkheden verbonden aan sociale identiteiten zoals gender, etniciteit en handicap. Een vergelijkbare boodschap geeft Rudi Wielers in zijn essay waarin hij drie recent verschenen boeken (Graeber, 2018; Sandel, 2020; Goodhart, 2020) bespreekt om een verklaring te bieden voor de geringe (geldelijke) waardering van zorg.

Deze geringe waardering van zorg kwam treffend aan het licht toen de Nederlandse regering moest besluiten om de CAO-lonen in de zorg te verhogen. Weliswaar ontvingen de ‘helden van de zorg’, die in het oog van de coronastorm hun werk moesten doen, een lang en hartverwarmend applaus, maar meer dan een eenmalige bonus zat er niet in. De besproken recente literatuur biedt een verklaring voor de toegenomen ongelijkheid, die vooral plaatsvindt op basis van diploma’s.

‘Essentiële’ of ‘vitale’ beroepen zijn heel andere dan de beroepen en de functies die we goed belonen. En die ongelijke waardering is diep verankerd in ons waardensysteem, in processen in de samenleving en ook in onze psyche. Daarmee is er een lange weg te gaan om, in kleine stapjes, ons arbeidssysteem te veranderen op basis van bijdragen aan het welzijn, in plaats van op basis van diploma’s.

Roel Schouteten is universitair docent Strategisch Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit en redactielid van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Deze bijdrage is een bewerking van het redactioneel van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jaargang 37, nummer 1.

Bron: 

Delen op Sociale Media

Voorlichting Voeding en Kanker Dinsdag 6 juli

Dinsdag 6 juli organiseert st. Sarita de voorlichting

Voeding en Kanker
Tijd; 13.00- 15.00
Plaats: de Regenvalk, Regentesseplein 148

DONDERDAG 2 SEPTEMBER OM 13:00UUR

Muziek Uitvoering in Theater De Nieuw Regentes,

door deelnemers van St. Sarita en studenten van het Conservatorium

Voor aankondigen
Zondag 31 oktober 25 jaar jubileum van Stichting Sarita in Theater de Nieuw Regentes

Weimarstraat 63

Graag aanmelden via
Info@stichtingsarita.nl

 

 

 

 

Delen op Sociale Media