Wie is Henna Mathura- Dewkinandan?

 

Zij heeft een onderwijs achtergrond, als leerkracht basis onderwijs, docent Voortgezet onderwijs, Volwassen educatie , Projectleider Volwassen educatie, Docent MBO, Criterium Gericht Interviewer, Studie Loopbaan Begeleider en interne coach aan het ROC Mondriaan in Den Haag.

Al ruim 30 jaar houdt zij zich hier binnen verschillende besturen mee bezig. Zo was zij secretaris van de Hindoe Ouderen Bond en sedert 1994 voorzitter van Stichting Vrouwenorganisatie Sarita tot heden. Bij Melania ondervoorzitter in ontwikkelingslanden, bestuurslid van het Surinaams Inspraakorgaan en actief binnen het Haags Emancipatie Netwerk. Verder bestuurslid bij Centrum Groepswonen, Bestuurscoach bij de sociaal maatschappelijke organisaties verbonden aan Pep Den Haag.

Ze is trendzetter van mannenemancipatie ,genderbeleid, seksuele diversiteit ( LHBT), huiselijk geweld, 2-talige radio programma’s

Historie Stichting Sarita

Na de onafhankelijkheid van Suriname kwamen van 1970-1980 en na 1982 veel Surinamers naar Nederland. Vaak kwamen zij hals over de kop en onvoorbereid. Er was angst in Suriname voor de oplopende spanningen tussen Hindoestanen en Creolen en de onzekere toekomst die hen te wachten stond. Aanvankelijk werden zij via het spreidingsbeleid vanuit opvangcentra verspreid door heel Nederland. Naderhand verhuisden velen van hen naar de grote steden waar familieleden en vrienden woonden. De creolen kwamen terecht in de Bijlmermeer en daarna kwamen vestigden zij zich in Almere.

Hindoestanen trokken ook naar de grote steden, vooral naar Den Haag, waar zich een grote Hindoestaanse gemeenschap had gevormd. Den Haag wordt ook wel de Bollywood city genoemd van west Europa.

Een groot deel van de Hindoestanen kwam van de randstad, of het platteland van Suriname en was nauwelijks gealfabetiseerd .Zij deden aan landbouw en de scholen waren niet in de directe omgeving, waardoor zij niet naar school konden. Zij moesten sociaal maatschappelijk begeleid worden en ook de Nederlandse taal leren spreken en lezen. Ze moesten wegwijs gemaakt worden in de regelgeving en de normen en waarden van het nieuwe thuisland.

In die periode werkte ik in de Schilderswijk als lerares, vertrouwenspersoon en schoolcontactpersoon voor Surinaamse en Antilliaanse kinderen. De ouders m.n. de moeders kwamen op het spreekuur met hun eigen problemen. Door hun problematiek z.a. financiële problemen, opvoeding van de kinderen en cultuurshok speelden bij hen parten. De kinderen kregen daardoor niet de nodige aandacht , waardoor zij niet mee konden doen in de klas. Voor problematische kinderen was er intensieve begeleiding en daarnaast nam ik de ouder in begeleiding . IK ontwikkelde programma’s voor de kinderen en de ouders, zodat zij op eigen niveau aan de slag konden. Ook werden ze geïnformeerd over het onderwijssysteem , ouderraad en medezeggenschapsraad. De ouders motiveerde ik om ook zitting te nemen in die raden. Op die manier leer je het schoolsysteem beter te begrijpen. Daarnaast organiseerde ik voor de ouders trainingen over opvoeding van basisschool kinderen ,assertiviteit, taallessen en huiswerk begeleiding .

De schooluren die ik had was niet genoeg om de nodige aandacht en begeleiding te geven. Ik besprak dit met een paar vriendinnen en samen besloten wij een werkgroep voor vrouwen te beginnen. Binnen een paar weken hadden we 15 vrouwen in begeleiding.
We organiseerden sociaal-maatschappelijke en educatieve thema’s n.a.v. de gesprekken z.a. opvoeden in twee culturen, communicatie in het gezin seksuele intimidatie, partnerkeuze, huiselijk geweld{ lichamelijk en psychisch}
We maakten ook educatieve uitstapjes naar de gemeentelijke instellingen, musea, bioscoop en korte reizen met de trein en tram en bus, zodat ze het systeem leerden hoe het openbaar vervoer werkte.

We werden benaderd door een agoog, die met ons samen wilde werken. We zijn de samenwerking aan gegaan en het liep heel goed. Samen ontwikkelden we trainingen, dialogen en thema’s. Na een half jaar liep zijn contract af, maar voor hij weg ging wilde hij een naam voor de werkgroep. We moesten allemaal als huiswerk een toepasselijke naam bedenken. Onder weg naar de volgende bijeenkomst kwam ik op een naam. Ik herinnerde een dialoog tijdens mijn Hindilessen tussen Sar en Sarita. Sar klaagde bij Sarita waarom ben je altijd voorzien van water en je staat nooit stil. Je doet goed werk, want je voorziet een ieder en alles met water. Ik kan dat niet, want als ik droog loopt dan kan ik niets meer betekenen. Zo Kwam ik met de naam Sarita op de bijeenkomst . Ik opperde die naam en vertelde over het dialoog tussen Sar en Sarita. Een ieder vond het de juiste naam voor de werkgroep.

De agoog was gerustgesteld en drukte ons op het hard om Sarita niet op te geven en vooral niet met een instelling in zee te gaan. Je bent dan niet vrij om je eigen koers te bepalen, want we waren op een goede weg. Zo was de dag aangebroken dat hij van ons afscheid moest nemen.
We zijn verder gegaan met Sarita en om de zaak beter te kunnen organiseren zijn we bestuur trainingen gaan volgen bij Hof, nu heet het Pep. Verschillende trainingen hebben we gevolgd om goed te kunnen functioneren in de groep z.a. assertiviteitstrainingen, vormingsweekenden met Stichting voor Surinamers over Organisatie vormen, over besturen en taken van een bestuur en de taken van de voorzitter, secretaris, penningmeester ,bestuursleden en vrijwilligers. We hebben trainingen gevolgd over het verschil tussen stichting en vereniging en welke organisatie je gebruikt is je eigen keus. We kozen voor een stichting en zo is stichting Sarita vrouwenorganisatie ontstaan in 1990.
In 1994 hebben we Stichting Vrouwenorganisatie Sarita officieel geregistreerd bij de K.v.K. kort gezegd Stichting Sarita. De bestuursleden waren Henna Mathura-Dewkinandan als voorzitter, Dharmawatie Ghisai als secretaris en Sarodjenie Ramkisorsing als penningmeester en Santa Garib als bestuurslid.

Doelstelling:
De vrouwenorganisatie “Sarita” heeft als doel het mobiliseren, participeren, vergroten van zelfontplooiing en de positieverbetering van vrouwen in de multiculturele samenleving in het algemeen en in het bijzonder de Haagse samenleving.

Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:
Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
het organiseren van themadagen, expertmeetings, congressen, seminars, workshops, dialogen van sociaal en maatschappelijke aard
bijeenkomsten van educatieve, sociale- en culturele aard;
het opzetten van kadertrainingen voor vrouwen;
het organiseren van recreatieve en voorlichtende activiteiten;
het enerzijds ondersteunen om vrouwen uit hun isolement te halen en anderzijds vrouwen te stimuleren tot maatschappelijke en persoonlijke ontplooiing; vrouwen economisch zelfstandig maken
het samenwerken met zelforganisaties, welzijnsorganisaties e.o. Instellingen

Betekenis
Sarita betekent een snel stromende rivier, zoals een rivier alles en een ieder van water voorziet, zo heeft de stichting als missie om aan een ieder hulp te bieden waar het nodig is en ondersteuning te bieden, of door te verwijzen naar instanties. Deze genoemde kenmerken zijn zichtbaar in onze werkwijze.

Wat doet Sarita
Stichting Sarita zet vrouwen , jonge vrouwen en jonge moeders in hun kracht door het weg werken van belemmeringen en trauma’s. Ze worden weerbaar gemaakt en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze leren hun talenten te ontdekken. Weerbaarheidstraining om te werken aan hun zelfvertrouwen .

We zorgen voor veiligheid met betrekking tot de verschillende vormen van geweld. Economische zelfstandigheid voor de vrouw ,schept ruimte voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Indien nodig worden ze begeleid naar educatie, naar een baan, of vrijwilligerswerk, zodat ze niet in een isolement raken.

Sarita organiseert activiteiten om het bewustwordingsproces te ontwikkelen
Om te komen tot een positief zelfbeeld
We werken aan gezondheidsprogramma’s, sport en bewegen, yoga en mindfulness.
We maken educatieve uitstapjes o.a. Corpus, musea
Sociaal – maatschappelijke en gezondheid programma’s bij Radio Sangam

Wat hebben we bereikt
We hebben diversiteit en participatie bereikt en empowerment bij senioren
We zijn de trendzetters van bespreekbaar maken van huiselijk geweld, mannenemancipatie, seksuele diversiteit, LHBT-I ,werken met diverse culturele groepen ,eenzaamheid, inclusie en duurzaamheid
Door deze aanpak zijn we genomineerd voor de Humanistische prijs.
Met vrouwendag weerden we de mannen niet. Ze mochten ook de workshops bezoeken , z.a. Djembe’, salsa dansen, portretten maken en meedoen aan de dialogen. Zonder mannen lukt de emancipatie niet. We moeten het Samen doen en zo wordt de man bewust van zijn eigen emancipatie proces.

Wat is onze toekomstvisie
Elke vrouw ontwikkelt zich op haar eigen manier en investeert in eigen tempo op de vaardigheden waar ze interesse in heeft. M.a.w. we blijven investeren in de kracht van de vrouw, want er is nog veel om in te halen. Denk aan huiselijk geweld, veiligheid, lage lonen en de overbelasting.
Meer aandacht besteden aan duurzaamheid door klimaatverandering, energie transitie, van het gas af en gebruik maken van andere energie bronnen .

Meer aandacht aan diversiteit en inclusie

Onze samenwerkende partners zijn : Pep Den Haag, Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Indigo, Stichting Vooral, ons nieuwste project MUMS AT WORK voor migranten moeders ,buurt apotheek
We werken ook met stagiaires van de Haagse en Amsterdamse Hogeschool en MBO studenten
Binnenkort hebben we een stagiaire uit Antwerpen

 

Activiteiten
Stichting Sarita organiseert de volgende activiteiten
bespreekbaar maken van taboe onderwerpen o.a. lichamelijk, psychisch, seksueel en eer gerelateerd geweld
Mannen emancipatie/ Genderbeleid
Talenten ontwikkelen en verzilveren
LHBT I, deze is geïntegreerd in alle thema’s
Empoweren van jonge moeders en vrouwen door wegwerken van belemmeringen en vooroordelen die de ontwikkeling van de vrouw in de weg staan
Veiligheid, weerbaarheid en assertiviteit
Verwendagen organiseren
Begeleiden naar educatie , of vrijwilligerswerk
Bloemschikken, yoga, Tai Chi, Tae-bo, saree draperen
Spreken in het openbaar
We organiseren wekelijks Senioren opvang tegen eenzaamheid en voorziet hen van informatie over oud worden en bespreek thema’s over chronische ziekten en gezond wonen, en gezond ouder worden

Resultaten van de activiteiten
Door het organiseren van de verschillende thema’s zijn zowel de vrouwen als de mannen bewuster geworden van de mogelijkheden die zij bezitten als persoon en dat zij een doel in het leven hebben. Vrouwen hebben nu meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en mannen zijn zich ook bewust meer gaan verdiepen in de opvoeding van de kinderen en het meedenken in zorgtaken en in de huishouding. Er is een betere communicatie onderling, en de taken in huis worden gezamenlijk uitgevoerd, zodat er ruimte ontstaat om ook iets aan je hobby te doen, of je verder te ontwikkelen. Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig en er wordt goed gebruik gemaakt van de papa en mama dag. De vaders lopen ook achter de kinderwagen en bezoeken ook de ouderavonden op school.

Huidige activiteiten
Eenzaamheidsbestrijding bij jongeren en ouderen
Aandacht besteden aan de maand van de Vitaliteit ( oktober), de chronische ziekten worden besproken in de vorm van het houden van voorlichting, workshop en in dialoog gaan met elkaar en het houden van een HEALTH EXPO.

Borstkanker , mantelzorg en respijtzorg, diabetisch, Hart & Vaatziekten bij vrouwen onder de aandacht brengen en bespreken in de vorm van workshops/ trainingen / dialogen en thema’s
Excursie naar Corpus is een succes, die we jaarlijks willen doen
Wekelijkse Loop/ wandelgroep in het Zuiderpark, of elders
Bloemschikken; yoga en mediteren e.o.

Wekelijkse ontmoetingsmiddag /praatgroep over thema’s wat actueel is
Dialogen organiseren over orgaandonatie; mantelzorg en respijtzorg; Kleurrijk Den Haag; inclusieve samenleving
Vrijwilligerswerk
Financiële uitbuiting
Ouderen mishandeling
Gezond ouder worden
Duurzaam wonen
Vrijwilligers werven
Digitaliseren

Wij organiseren voor de senioren een Tablet cursus, zodat zij uit hun isolement worden gehaald. Ze leren e-mailen, foto’s maken, werken met face book en op hun smartphone Watts- Appen. Ze leren ook video gesprekken voeren. Verder maken zij goed gebruik van internet door het opzoeken van allerlei onderwerpen zoals ziektebeelden, medicijngebruik, reizen, shoppen etc. Kortom de wereld gaat voor hen open en daardoor hebben zij ook virtuele vrienden. Ze hebben regelmatig contact met de kinderen en kleinkinderen via Watts- App en Facebook.

Stichting Sarita heeft voor haar maatschappelijke verdiensten, in de persoon van voorzitter Henna Mathura- Dewkinandan, de volgende onderscheidingen , erkenningen ,of prijzen mogen ontvangen:
1994 De Bijzondere Haagse speld voor bijzondere en gewaagde diensten
2003 de Hilda v. Suylenberg prijs; positieverbetering van oudere vrouwen
2008 Koninklijke onderscheidingen Ridder in de Orde van Oranje Nassau
2010 Humanistische prijs als bruggenbouwer naar verschillende culturen
2011 de Shakti Award als rolmodel voor de vrouw
2014 De Kleurrijke Top 100 Invloedrijke en kleurrijke bestuurders
2017 eervolle vermelding Kartiniprijs
2017 Haags Keurmerk van het vrijwilligersbeleid
2017 De voorzitter ontvangt een AWARD voor Iconic Women Creating a Better World for ALL in New Delhi door WEF, World Economic Forum
2018 Henna Mathura ontvangt een award Women of Decade in Community Leadership in Den Haag in de Kloosterkerk door Wef, Internationale vrouwen Forum
Haags Award voor bijzondere projecten
2020 2e Haags Keurmerk (het vrijwilligersbeleid is tip top)

Onze samenwerkende partners zijn: Pep Den Haag, Indigo, Gemeente Den Haag, Fonds 1818,Stichting Voor Welzijn, Stichting Vooral, MUMS AT WORK,voor migranten moeders, Stichting XTRA, huisartsen, wijkapotheek, Maatschappelijk Steunpunt e.o.

Huidig bestuur
Ons huidig bestuur bestaat uit bestuursleden en vrijwilligers.

De bestuursleden zijn : Henna Mathura- Dewkinandan, Voorzitter
Santa Garib, Secretaris
Seema Mathura, , interim Penningmeester
Esseline Bindraban actief lid

Vrijwilligers: Lata, Chandra, Bea S., Sita, Anita, Sheila, Lucie

Delen op Sociale Media

About Julio Flores

Web beheerder sinds 1 Februari 2018.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.